Giftstasjon mot mus - nippon 2 x 10 pakk musegift

Varenr: 30008969

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

10 ferdigfylte en-gangs åtestasjoner med 1 voksblokk musegift i hver stasjon. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er en velprøvd musegift, som effektivt og raskt utrydder musene der de er uønsket.

- 10 åtestasjoner med 200 gram musegift totalt
- Lukket - hygienisk og sikker
- Tåler fukt og alle temperaturer
- Gjennomsiktig boks, enkelt å se om musene har spist musegift


Størrelse på musegift stasjonen: 13.5 × 4 × 15.5 cm

Gnagere kan bære smittsomme sykdommer for oss mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Faresetninger
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponeringSikkerhetssetninger
P103 Les etiketten før bruk.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P404 Oppbevares i lukket beholder.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Tilbehør