Giftstasjon mot mus - Nippon 2 Pack Bromadiolone

Varenr: 30008958

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Effektiv Musbekjempelse med Nippon 2 Pack Bromadiolone fra SkadedyrButikken

Oppdag en sikker og effektiv løsning for musproblemer med Nippon 2 Pack Bromadiolone, tilgjengelig hos SkadedyrButikken. Disse to ferdigfylte åtestasjonene er designet for å gi en rask og hygienisk løsning for å håndtere mus i hjemmet eller på arbeidsplassen. Hver stasjon inneholder en kraftig voksblokk som tiltrekker seg mus, og tilbyr en total giftmengde på 40 gram. Med sin gjennomsiktige design, lar disse stasjonene deg enkelt overvåke og bekrefte om mus har blitt tiltrukket av åtet.

Våre Nippon 2 Pack Bromadiolone åtestasjoner er konstruert for å tåle ulike miljøforhold, fra fuktighet til ekstreme temperaturer, og sikrer langsiktig effektivitet. I tillegg tilbyr de en lukket, hygienisk løsning som begrenser risikoen for utilsiktet kontakt med giften, både for mennesker og kjæledyr.

Med størrelsen 13.5 x 4 x 15.5 cm, er disse stasjonene diskrete og enkle å plassere der musaktivitet er observert. Mus kan være bærere av smittsomme sykdommer, og det er viktig å desinfisere berørte områder etter bekjempelse. For dette formålet tilbyr SkadedyrButikken et bredt utvalg av desinfeksjonsprodukter, som effektivt kan brukes på berørte overflater og i luften.

Gjør ditt valg i dag og beskytt ditt område mot mus med Nippon 2 Pack Bromadiolone fra SkadedyrButikken, din partner i effektiv skadedyrbekjempelse.

 • Produktnavn: Giftstasjon mot mus - Nippon 2 Pack Bromadiolone.
 • Innhold: 2 ferdigfylte åtestasjoner med 1 voksblokk i hver.
 • Total Giftmengde: 40 gram.
 • Design: Åtestasjonene er laget av gjennomsiktig plast for enkel overvåking.
 • Effektivitet: Inneholder en velprøvd gift som raskt utrydder mus.
 • Sikkerhet: Lukket design som er hygienisk og sikker for bruk i hjemmet eller på arbeidsplassen.
 • Holdbarhet: Tåler fukt og ulike temperaturer, sikrer langvarig bruk.
 • Størrelse på Stasjon: 13.5 × 4 × 15.5 cm.
 • Anvendelse: Ideell for bruk i områder hvor musaktivitet er observert.
 • Tilleggsinformasjon: Anbefales å desinfisere berørte områder etter bruk, med et bredt utvalg av desinfiseringsprodukter tilgjengelig hos SkadedyrButikken.

Mus kan bære på smittsomme sykdommer for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Viktig info:
I tillegg til å bruke effektive bekjempelsesmetoder som Nippon 2 Pack Bromadiolone, er det essensielt å identifisere hvordan musene trenger inn i ditt hjem eller hytte. Å finne og tette disse inntrekkspunktene er en kritisk del av en helhetlig tilnærming til musbekjempelse. Etter å ha utryddet musene, er det viktig å forebygge fremtidige inntrenginger ved å tette eventuelle åpninger eller sprekker. Dette forhindrer ikke bare tilbakevendende musproblemer, men bidrar også til å opprettholde et hygienisk og sikkert miljø. SkadedyrButikken har Norges største utvalg av tetteprodukter mot mus, som tilbyr pålitelige løsninger for å sikre ditt hjem eller hytte mot uønskede gjester. 

Faresetninger
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponeringSikkerhetssetninger
P103 Les etiketten før bruk.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P404 Oppbevares i lukket beholder.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Spørsmål 1:
Hvordan fungerer Nippon 2 Pack Bromadiolone giftstasjonene mot mus?
Svar:
Nippon 2 Pack Bromadiolone inneholder to ferdigfylte åtestasjoner, hver med en voksblokk som inneholder en effektiv gift. Når musene spiser av dette åtet, virker giften raskt for å utrydde dem. Den gjennomsiktige designen av stasjonene gjør det lett å overvåke forbruket og effektiviteten av åtet.

Spørsmål 2:
Er det trygt å bruke disse giftstasjonene i et hjem med barn og kjæledyr?
Svar:
Ja, Nippon 2 Pack Bromadiolone er designet med sikkerhet i tankene. Stasjonene er lukkede for å forhindre utilsiktet kontakt med giften, noe som gjør dem sikrere å bruke i omgivelser med barn og kjæledyr. Det er likevel viktig å plassere dem på steder utilgjengelige for barn og kjæledyr.

Spørsmål 3:
Hvor bør jeg plassere åtestasjonene for best resultat?
Svar:
Åtestasjonene bør plasseres i områder hvor det er observert musaktivitet, som nær vegger, i hjørner, under møbler, eller i områder hvor du har sett mus eller tegn på mus, som gnagemerker eller ekskrementer.

Spørsmål 4:
Hva bør jeg gjøre etter å ha brukt giftstasjonene for musbekjempelse?
Svar:
Etter vellykket bekjempelse, er det viktig å desinfisere berørte områder for å forebygge spredning av sykdommer som mus kan bære på. Videre anbefales det å identifisere og tette inntrekkspunkter for å hindre fremtidige musinntrenginger. SkadedyrButikken har et bredt utvalg av desinfiserings- og tetteprodukter for disse formålene.

 1. Plassering: Plasser åtestasjonene i områder der musaktivitet er observert, som langs vegger, i hjørner, eller i skjulte steder som bak møbler. Sørg for at stasjonene er utilgjengelige for barn og kjæledyr.
 2. Overvåkning: Siden stasjonene er gjennomsiktige, kan du enkelt sjekke om musene har spist åtet. Dette hjelper deg å vurdere effektiviteten.
 3. Etter bruk: Når musene har blitt bekjempet, husk å desinfisere området grundig. Det anbefales også å finne og tette eventuelle inntrekkspunkter for å forhindre fremtidige problemer.
 4. Emballasjeinformasjon: Når du mottar din Nippon 2 Pack Bromadiolone, vil du finne detaljert og nyttig informasjon direkte på emballasjen. Dette inkluderer ekstra sikkerhetstips og mer inngående instruksjoner om bruk, noe som sikrer optimal effektivitet og sikkerhet.

Alternativer

Tilbehør