Vepsespray med turbodyse

Varenr: 30008474

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Vepsespray med turbodyse som er et must ved bekjempelse av veps. Turbodysen gjør at sprayflasken får en kraftig utskyting av insektmidler og kan sprute 3-4 meter.

- Anbefalt insektmiddel mot veps og vepsebol.
- Turbodyse sprayer 3-4 meter
- Effektiv bekjempelse av bol
- "Knock down" effekt
- Enkel i bruk

 

Faresetninger:
H222 Meget brannfarlig aerosol
H315 Kan gi allergisk reaksjon ved kontakt på huden
H336 Kan forårsake sløvhet og svimmelhet
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H229 Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming
 

Innendørs bruk:
Akvarier må tildekkes og evt pumpe stanses. Fugler i bur og andre husdyr fjernes fra rommet før sprøyting. Før behandling nær sarte materialer, bør sprayen testes på et ikke-synlig område. Tom emballasje/beholderen skal leveres til godkjent avfallssted for farlig avfall. Beholder under trykk må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beholderen må beskyttes mot sollys. Beholderen må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

Viktige opplysninger:
- Må kun benyttes til bekjempelse av flyvende, krypende og kravlende insekter
- Må ikke benyttes mot andre skadedyr og ikke høyere doseringer enn de nevnt i bruksanvisning.
- Må ikke brukes i stall, hønsehus, drivhus ol.
- Mat og fòr må ikke forurenses.
- Oppbevares i låst skap og utilgjengelig for barn.
- Må ikke oppbevares sammen med mat, drikkevarer og fòr.
- Må ikke tømmes i avløp
- Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder.
- Røyking forbudt ved bruk av bekjempelsesmiddel.

Forsiktighetsregler:
Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.


Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat
.

Bruksanvisning:
Brukes mot veps og vepsebol.
Brukes utendørs eller i et rom med god utlufting. Må ikke brukes på planter. Spray direkte på vepsene, bolet deres eller opp i inngangshullet. Best effekt oppnås ved sprøyteavstand på 1-1 ½ meter. Behandlingen gjentas evt etter et par dager. Det beste resultat oppnås etter solnedgang eller før soloppgang når de fleste veps er i bolet. Ved behandling mot veps, bør alltid all hud være tildekket, og ansikt dekket med fluenett.

 

Alternativer

Tilbehør