Vepsespray med turbodyse

Varenr: 30008474

Vepsespray med turbodyse som er et must ved bekjempelse av veps. Turbodysen gjør at sprayflasken får en kraftig utskyting av insektmidler og kan sprute 3-4 meter.

- Anbefalt insektmiddel mot veps og vepsebol.
- Turbodyse sprayer 3-4 meter
- Effektiv bekjempelse av bol
- "Knock down" effekt
- Enkel i bruk

 

 

 

 

Faresetninger:
H222 Meget brannfarlig aerosol
H315 Kan gi allergisk reaksjon ved kontakt på huden
H336 Kan forårsake sløvhet og svimmelhet
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H229 Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat
.

Alternativer