Permetrin Insektspray - Trinol Super - 500 ml

Varenr: 30010392

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Beskytt hjemmet ditt mot irriterende insekter med Permetrin Insektspray - Trinol Super. Med sin kraftige formel er denne 500 ml-sprayen den ideelle løsningen for å bekjempe en rekke plagsomme skadedyr. Uansett om du har problemer med maur, veps, fluer, edderkopper, kakerlakker, skjeggkre eller lignende, kan du stole på at Permetrin Insektspray gir deg en effektiv og langvarig løsning.

Den medfølgende forlengelsesdyssen gjør det enkelt å nå vanskelig tilgjengelige områder, slik at du kan spraye direkte på insektenes reir, gjemmesteder og inngangspunkter. Dette sikrer at du trenger å bruke mindre produkt, samtidig som du oppnår maksimal effektivitet.

Med Permetrin Insektspray kan du nyte en fredelig og insektsfri tilværelse. Produktet er enkelt å bruke og gir øyeblikkelig beskyttelse mot uønskede inntrengere. Ta kontroll over insektproblemet i dag med Permetrin Insektspray - Trinol Super. Din komfort er vår prioritet!

 • Super Permetrin Insektspray er klar til bruk og effektiv mot irriterende insekter.
 • Bruk den til å bekjempe veps, fluer, maur, stripet borebille, husbukk og mer.
 • Enkel påføring: Spray lett der insektene oppholder seg, som vinduskarmer og langs gulv- og taklister.
 • Lokaliser maurreder før behandling og sprøyt direkte på dem.
 • Forlengelsesslangen gjør det enklere å nå vanskelig tilgjengelige områder.
 • Ved angrep av stripet borebille og husbukk, sprøyt treverket to ganger.
 • La treverket tørke mellom behandlingene og test på et ikke-synlig sted for eventuelle skjolder.
 • Dekk til akvarier før behandling.
 • Les og følg instruksjonene nøye før bruk.
 • Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og adskilt fra matvarer, dyrefôr, legemidler osv.
 • Lever delvis brukte eller tomme spraybokser til en lokal gjenvinningsstasjon for kjemisk avfall.
 • Utløpsdato: Minimum 5 år fra produksjonsdatoen.
 • Produktanalyse: Permethrin 9,5 g/kg (0,95% w/w), Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. 3,4 g/kg (0,34% w/w), Piperonyl Butoxide 15,1 g/kg (1,51% w/w).

Super Permetrin Insektspray - Effektiv beskyttelse mot irriterende insekter

Bruk Super Permetrin Insektspray for å bekjempe veps, fluer, maur, stripet borebille, husbukk og mer. Med enkel og praktisk bruk er denne sprayen klar til bruk og gir umiddelbar beskyttelse mot uønskede inntrengere.

Bruksanvisning:

Veps og fluer: Sprøyt en lett dusj der insektene oppholder seg, for eksempel i vinduskarmer, langs gulv- og taklister.
Maur: Lokaliser maurredet før behandlingen starter. Sprøyt direkte på maurredet. Bruk forlengelsesslangen for å nå vanskelig tilgjengelige områder.
Stripet borebille og husbukk: Sprøyt treverket som er angrepet to ganger. La treverket tørke mellom hver behandling. Test på et ikke-synlig sted for å sjekke eventuelle skjolder.

Viktig informasjon:

Dekk til akvarier før behandlingen starter.
Les og følg instruksjonene nøye før bruk.
Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og adskilt fra matvarer, dyrefôr, legemidler osv.

Avfallshåndtering:

Lever delvis brukte eller tomme spraybokser til en lokal gjenvinningsstasjon for kjemisk avfall. Ikke kast dem i husholdningsavfallet.

Produktinformasjon:

Utløpsdato: Minimum 5 år fra produksjonsdatoen.

Analyse: Permethrin 9,5 g/kg (0,95% w/w, CAS nr. 52645-53-1), Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. 3,4 g/kg (0,34% w/w, CAS nr. 89997-63-7), Piperonyl Butoxide 15,1 g/kg (1,51% w/w, CAS nr. 51-03-6).
Beskytt hjemmet ditt mot plagsomme insekter med Super Permetrin Insektspray. Med en pålitelig og effektiv formel er dette produktet ditt beste våpen mot insektangrep. Ta kontrollen i dag og opplev en insektsfri tilværelse.
 

Sikkerhetsinformasjon: Vennligst les nøye

ADVARSEL:

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk - Kan eksplodere ved oppvarming.
H317: Kan utløse allergisk hudreaksjon.
H411: Giftig med langtidsvirkning for liv i vann.
Forsiktighetssetninger:

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211: Spray ikke mot åpen flamme eller andre tennkilder.
P251: Beholder under trykk - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett, søk legehjelp.
P410+P412: Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C/122°F.
EUH208: Inneholder m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat (Permethrin). Kan gi allergisk reaksjon.

Viktig informasjon:

Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan føre til døsighet og svimmelhet.
I høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og forgiftningssymptomer.
Giftinformasjonen: Tlf. 22591300.
Vennligst ta nødvendige forholdsregler og les sikkerhetsinformasjonen grundig før bruk av produktet.

 

Kan dette produktet brukes til bekjempelse av et vepsebol?
Ja, Power Permetrin Insektspray kan brukes til bekjempelse av et vepsebol. Vi har imidlertid spesifikke produkter som er mer egnet for veps ( Vepsespray med turbodyse ). Hvis du velger å bruke Power Permetrin Insektspray, anbefales det å spraye rundt bolet først, og deretter opp under bolet. Midlene vil trekke inn i bolet, og vepsene vil raskt dø ut.

Fungerer produktet på alle insekter?
Ja, Power Permetrin Insektspray inneholder aktive stoffer som virker raskt på de fleste flygende og krypende insekter. Det er imidlertid noen unntak. Produktet er ikke effektivt mot veggedyr, da de har utviklet resistens mot permetrin. I tillegg finnes det egne produkter som er bedre egnet for bekjempelse av treskadeinsekter, da disse krever midler som trenger inn i treverket.

Fungerer Power Permetrin på skjeggkre?
Ja, Power Permetrin Insektspray er effektiv mot skjeggkre. Permetrin virker på denne typen insekter og kan bidra til å bekjempe skjeggkre i hjemmet ditt.

Tilbehør

Alternativer