Kakerlakk åte 4 Stk - Goliath Gel 35 g - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008325

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

KREVER GODKJENNING, OG MAN MÅ VÆRE SKADEDYRBEKJEMPER FOR OG KJØPE! Et bruksklart gelebasert insektsmiddel mot kakerlakker. Inneholder 0.05% w/w (0,5 g/kg) fipronil. Autoriseringsnummer: NO-2016-0115

Et bruksklart gelebasert insektsmiddel mot kakerlakker i offentlig hygiene. Inneholder 0.05% w/w (0,5 g/kg) fipronil. Autoriseringsnummer: NO-2016-0115

Dosering: Opptil 3 x 0,3 g preparat/m2 avhengig av art og infestasjonstype. En klump med gele på 3-4 mm i diameter veier omtrent 0.03g.

Må ikke brukes på områder som barn eller dyr har tilgang til. Må ikke brukes på steder der næringsmidler, dyrefor eller vann kan bli forurenset. Ikke spis, drikk eller røyk mens du håndterer produktet. Må ikke brukes i eller i nærheten av avløp.

Faresetninger:
EUH401 Bruksanvisningen må følges slik at man ungår risiko for menneskers helse og miljø.
H410 Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

P237 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Tilbehør

Alternativer