Ficam

Varenr: 30008300

Ficam D anbefales til kontroll av veps, geithams, maur, lopper, veggedyr, kakerlakker og andre leddyr.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Ficam D anbefales til kontroll av veps, geithams, maur, lopper, veggedyr, kakerlakker og andre leddyr. Ficam D kan benyttes i og rundt bygninger, inkludert bolighus, boligblokker, sykehus, lager, fabrikker, skip og fly. I kontinuerlig bebodde områder kan det brukes i form av stripevis/flekkvis behandling og behandling i sprekker og hulrom. Det anbefales spesielt til behandling av utilgjengelige områder som hulrom under tak og servicekanaler der sprøyting er upraktisk, og rundt elektriske installasjoner der sprøyting er uønsket.

Bruksanvisning:
Ficam D legges ut med pulverbøsse, belg, sprøytepistol eller rotasjonsblåser.

Dosering:
10-20 gram Ficam D mr m2

OBS:
Ikke forurens matvarer, bestikk eller overflater som kommer i kontakt med matvarer. Fjern eller tildekk alle fisketanker og akvarier før bruk. Farlig for bier.

Kontroll med krypende insekter:
Ficam D kan brukes alene mot krypende insekter i bygninger. Det bør brukes på alle områder der det finnes skadelige insekter, især i gjemmestder og på løpeveier. Vanligere er det å bruke Ficam D i kombinasjon med en egnet sprøytebehandling, som Ficam W. utsatte områder og sprekker bør behandles med sprøyte, og Ficam D bør brukes på utilgjengelige områder som servicekanaler, hulrom under tak og rundt elektrisk utstyr, der sprøyting er uønsket. Der tilgangen er spesielt begrenset, slik som bak vegger eller badepaneler, bores et lite hull, ficam D blåses inn og hullet forsegles.

Veps og geithams:
Påfør Ficam D ved inngangen av bol og området rundt. Selv om Ficam D ikke hisser opp veps eller ville bier bør det vises aktsomhet, ettersom operatørens tilstedeværelse kan jage opp insektene. Tiltak bør iverkstettes for å hindre bier utenfor bolet i få tilgang til behandlede bol, fortrinnsvis ved å fjerne vokskaker eller blokkere inngangen. Etter behandling bør bolene om mulig fjernes og bortskaffes på en kontrollert måte, dvs. i henhold til en plan for avfallshåndering.

Avfallshåndtering:
Forurens ikke jord, vann eller vassdrag med kjemikalier eller brukte beholdere. Tomemballasjen må leveres til offentlig avfallsmottak eller brennes. Tomebalasjen må ikke brukes til andre formål.

Forsiktighetsregler:
Bruk egnede vernehansker, nitrillgummihansker, beskyttelsesbriller og vernedrakt. Støv må IKKE innåndes. Bruk ellers åndedrettsvern (P2) og øyevern. Vassk hender grundig etter bruk.

Faresetninger:
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH401 Bruksanvisning må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008300.pdf
30008300.pdf 105 KB