Solabiol Bladlus spray P 750 ml

Varenr: 30008901

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Mot bladlus, skjoldlus, sitkagranlus, ullus, mellus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter. Effektiv også mot larver og egg. Kun 4 dagers behandlingstid.

- Kun 4 dagers behandlingstid
- Effektiv mot larver og egg
- Mot bladlus, trips, skjoldlus mm.

Faresetninger:
H225 Meget brannfarlig væske og damp. 
H302 Farlig ved svelging. 
H312 Farlig ved hudkontakt. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H332 Farlig ved innånding. 
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Virksomt stoff - spray:

Pyretriner 0,045 gr/liter
Rapsolje 8,25 gr/liter