Universal insektmiddel - WoodTox

Varenr: 30009577
Størrelse
Vennligst velg en variant!

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

WoodTox - Universal insektmiddel. Benyttes til bekjempelse og forebyggende behandling mot insekter som angriper treverk. Forebygger også mot angrep av råtesopper og blåved.

- Praktisk spray flaske
- Vannbasert og luktsvak
- Benyttes til bekjempelse og forebygging
- Brukes også mot råtesopper og blåved
- Klar til bruk
- Tørketid på 1 time, overmalbar etter 24 timer

WoodTox brukes til bekjempelse av treborende insekter som stripet borebille, husbukk, råteborebille og stokkmaur. 
I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. WoodTox forebygger også mot råtesopp angrep samt fargeskadesopper som "Blåved".

Dette er et vannbasert produkt som er luktsvakt, WoodTox inneholder både insekticid og fungicid (Permetrin, Propiconazole og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse.

WoodTox et meget godt produkt til bekjempelse av treborende insekter i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm - forutsatt at treverket er ubehandlet/umalt.

WoodTox benyttes også som forebyggende behandling mot råtesoppangrep og fargeskadesopper på takkonstruksjoner, dører, vinduer, trepaneler mm. 

Anbefalt forbruk av WoodTox ved forebyggende og bekjempende behandling:

Husbukk:
Forebyggende - 200ml/m2

Råtesopp:
Forebyggende - 100ml/m2

Stripet borebille:
Forebyggende - 200ml/m2

Termitter:
Forebyggende - 200ml/m2
Fargeskadesopp - Blåved:
Forbyggende - 200ml/m2

Husbukk:
Bekjempelse - 300ml/m2

Stripet borebille:
Bekjempelse - 300ml/m2

Faresetninger:
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 

P-setninger: 
Allmenne: 
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
Forebygging: 
P264 Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før brukDen som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør