Rottegift / Musegift - Voksblokker - Muskil 10 kg - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008424

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Rottegift / musegift : OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE ELLER BØNDER SOM HAR GODKJENNELSE TIL GNAGERBEKJEMPELSE PÅ SPRØYTESERTIFIKATET.
Dette produktet fungere også utmerket mot mus!

Hver blokk veier 25 gram.

Rottegift : OBS! Denne åten kan kun selges til sertifierte skadedyrbekjempere eller bønder som har godkjennelse til gnagerbekjempelse på egen eiendom på sprøytesertifikatet. Godkjennelse sammen med id må fremlegges ved kjøp første gang av musegift / rottegift. Bønder som ikke har nødvendig godkjennelse, men kun har sprøytesertifikat kan ikke benytte dette produktet.
Ta kontakt med oss ved spørsmål på tlf.: 40 60 11 11. 

Om produktet: 
Rottegift og musegift MusKil med patentert og revolusjonerende teknologi for effektiv bekjempelse av gnagere. Tester i laboratoriet viser at MusKil har mer en dobbelt så rask dødelighet på gnagere enn konkurrerende produkter og har ingen resistens! Dette gjør åten meget kostnadseffektiv. I tillegg inneholder det sporingspulver i åten, som lyser avføringen når det blir utsatt for UV-lys. Dette for å lettere kunne detektere bevegelsesmønteret til gnagerne. MusKil Wax Block inneholder som eneste åten i Norge 2 aktive stoffer, 0,0025% bromadiolone og 0,0025% defenakum. Brukes til bekjempelse av rotter og mus. Inneholder høykvalitets ingredienser som gjør at gnagere tiltrekkes åten raskt.Faresetninger:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
S13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. 
S20/21 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 
S37 Bruk egnede vernehansker. 
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Hvem tar jeg kontakt med for utvidet godkjenning?

Det er fylkesmannen som er ansvarlig for kurs, felleskjøpet kjører egne kurs.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008424.pdf
30008424.pdf 237 KB

Alternativer

Tilbehør