Rottegift / Musegift - Notrac 8 kg - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008854

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE ELLER BØNDER SOM HAR GODKJENNELSE TIL GNAGERBEKJEMPELSE PÅ SPRØYTESERTIFIKATET.
Husk at dette på brukes i sikre åtestasjoner, som vi i SkadedyrButikken har et meget godt utvalg av. TRYKK HER FOR UTVALGET!! 

OBS! Denne åten kan kun selges til sertifiserte skadedyrbekjempere eller bønder som har godkjennelse til gnagerbekjempelse på egen eiendom på sprøytesertifikatet.


Godkjennelse sammen med id må fremlegges ved kjøp første gang. Bønder som ikke har nødvendig godkjennelse, men kun har sprøytesertifikat kan ikke benytte dette produktet. 
Ta kontakt med oss ved spørsmål på tlf.: 40 60 11 11. 

Åten er fuktighetsbestandig. Avliver mus og rotter i innendørs- og utendørs miljøer. Avliver rotter som er motstandsdyktige mot annen antikoagulant. Kan også brukes til bekjempelse av vånd. Inneholder Bromadiolone og Denatonium benzoat (bitterstoffer). 8 kg åteblokker av 28 gram. Produsenten er verdens ledende innen mus- og rottegift.
 

Faresymbol: 
GHS08
Piktogram med varselsord: 
Fare

Sikkerhetssetninger:
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
Forsiktighetsmeldinger:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Hvem tar jeg kontakt med for utvidet godkjenning?

Det er fylkesmannen som er ansvarlig for kurs, felleskjøpet kjører egne kurs.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008854.pdf
30008854.pdf 48 KB

Tilbehør

Alternativer