Rottegift / Musegift - Racumin SKUM - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008183

Rottegift / Musegift -Racumin SKUM - KREVER GODKJENNING
Rottegift / Musegift Racumin® Foam er et utvidbart skum for bekjempelse av rotter. Skummet påføres der rottene ferdes. Når rottene passerer gjennom skummet, fester det seg til pelsen. Når rotten senere steller pelsen, får den i seg den aktive substansen. Den dødelige virkningen av antikoagulantet (coumatetralyl) skjer 4 til 6 dager etter påføring..

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Rottegift / Musegift -Racumin SKUM - KREVER GODKJENNING :

- Garanterer effektiv bekjempelse av rotter og mus.
- Beskytter i minimum to uker på grunn av skummets langtidsvirkning 
- Effektiv også ved åteskrekk takket være "non attractant based action" 
- Kan brukes i sensitive områder som f.eks. luftekanaler 
- Forbedrer beskyttelse av ikke-målrettede dyrearter og miljøet 


Racumin® Foam er et utvidbart skum for bekjempelse av rotter. Skummet påføres der rottene ferdes. Når rottene passerer gjennom skummet, fester det seg til pelsen. Når rotten senere steller pelsen, får den i seg den aktive substansen. Den dødelige virkningen av antikoagulantet (coumatetralyl) skjer 4 til 6 dager etter påføring.

Innhold: 
Kumatetralyl
500ml

Signalord:
Fare
class=fr-draggable
Fareutsagn:
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn:
P210 Hold deg unna varme/ gnister/ åpen flamme/ hete overflater. - Ingen røyking.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P264 Vask hendene grundig etter bruk.
P280 Benytt vernebriller. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.
P501 Innhold/ beholder leveres til i henhold til de lokale bestemmelsene

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008183.pdf
30008183.pdf 194 KB
/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008183.pdf
30008183.pdf 194 KB

Alternativer