Desinfeksjons tabletter - Virkon - 50 Stk x 5 gram

Varenr: 30009076

Virkon er et oksydativt overflate desinfeksjonsmiddel med bred draps effekt på bakterier, virus og sopp.  Skånsom for menneske, materiale og miljø. Påvirkes ikke av organisk materiale. VirKon leveres i tabletter som sikrer rett dosering. Kort virketid. VirKon er i dag et av de mest brukte desinfeksjonsmidler på norske sykehus og sykehjem. Brukes også innen næringsmiddelindustri, svømmehaller, treningssenter mm.
Enymaktivt produkt med høy pH.

Rely+On Virkon tabletter til overflatedesinfeksjon. 1 tablett blandes i 0,5 liter lunkent vann. Dokumentert effekt på bakterier, sopp og virus. Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og Clostridium difficile.

Rely+On Virkon tabletter: 50x5gr

Bruksløsningen:

Har en rosa farge, pH på 2,6 og en holdbarhet i 5 døgn.

Virkon har dokumentert effekt på 
• bakterier *
• virus
• sopp
* Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og
Clostridium difficile.

Desinfeksjon av IKKE SYNLIG forurenset utstyr og flater 
Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i
10 minutter. Skyll godt med rent vann.
Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med
Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid 10 minutter.
Ettertørk med våt klut.

Desinfeksjon av SYNLIG forurenset utstyr og flater 
Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon®
bruksløsning i 30 minutter. Skyll godt med rent vann.
Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med
Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid 30 minutter.
Ettertørk med våt klut.

Desinfeksjon av tekstiler 
Bløtlegg tekstilene i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i
10 minutter. Følg deretter tekstilenes vaskeanvisning.

Materialpåvirkning 
Ingen negativ materielpåvirkning på plast, epoxy og rustfritt
stål. Begrensninger på mykmetaller og legeringer.

Anbefales ikke til desinfeksjon av endoskoper.
• Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.
• Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!Fareidentifikasjon
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

R37/38: Irriterer luftveiene og huden.
R41: Fare for alvorlig øyeskade.
R52: Skadelig for vannlevende organismer.

class=fr-draggableFare 
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
P501 Fjerning av containere til en søppelplass i henhold til lokal, regional og nasjonal lovgivning.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør