Desinfeksjon - Pure clean sanitizer

Varenr: 30009077

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

"Antibac" Desinfeksjon med spray funksjon for desinfisering av både hender og overflater! Inneholder 80% etanol, glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Se vårt stor utvalg av hygiene og desinfisering produkter:  Trykk her!

- Dreper virus og bakterier
- Brukes på hender, armer og overflater 
- Beholder fuktightene i huden
- Spray funksjon

Til bruk som desinfisering: 

Spray på overflaten, la virke i 30-60 sekunder. Tørk av med ren klut.

Overføring av Coronavirus generelt skjer mye oftere gjennom luftveisdråper enn gjennom f. eks.  hudceller, hår, klær og sengetøy. Nåværende bevis tyder på at det nye Coronaviruset kan forbli levedyktig i timer til dager på overflater laget av forskjellige materialer. Rengjøring av synlig skitne overflater etterfulgt av desinfeksjon er et godt tiltak for å forebygge Coronasmitte og andre virale luftveissykdommer i miljøer.

Til bruk som håndsprit:
Produktet har et alkoholnivå på 80% vol og ødelegger mikroorganismenes cellemembran med nærmest eksplosiv virkning. Håndspriten angriper virus og bakterier på 2 fronter ved både å gjennomhulle cellemembraner og "slå av" proteiner. Den har en bredt antibakteriell effekt, og mikroorganismer drepes løpet av 10-60 sekunder. Anbefalt virketid er minimum 30 sekunder.

Se anbefalt bruk Hånddesinfeksjon trinn for trinn under: 

 

- Piktogrammer 
GHS02, GHS07

class=fr-draggable- Faresetninger 
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

- Sikkerhetssetninger 
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjonr: Søk legehjelp.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Tilbehør