Desinfeksjons tabletter - Virkon - 50 Stk x 5 gram

Varenr: 30009076

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Virkon er et oksydativt overflate desinfeksjonsmiddel med bred draps effekt på bakterier, virus og sopp.  Skånsom for menneske, materiale og miljø. Påvirkes ikke av organisk materiale. VirKon leveres i tabletter som sikrer rett dosering. Kort virketid. VirKon er i dag et av de mest brukte desinfeksjonsmidler på norske sykehus og sykehjem. Brukes også innen næringsmiddelindustri, svømmehaller, treningssenter mm.
Enymaktivt produkt med høy pH.

Rely+On Virkon tabletter til overflatedesinfeksjon. 1 tablett blandes i 0,5 liter lunkent vann. Dokumentert effekt på bakterier, sopp og virus. Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og Clostridium difficile.

Rely+On Virkon tabletter: 50x5gr

Bruksløsningen:

Har en rosa farge, pH på 2,6 og en holdbarhet i 5 døgn.

Virkon har dokumentert effekt på 
• bakterier *
• virus
• sopp
* Ingen effekt på mykobakterier (TBC) og
Clostridium difficile.

Desinfeksjon av IKKE SYNLIG forurenset utstyr og flater 
Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i
10 minutter. Skyll godt med rent vann.
Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med
Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid 10 minutter.
Ettertørk med våt klut.

Desinfeksjon av SYNLIG forurenset utstyr og flater 
Utstyr: La utstyret ligge i Rely+On™ Virkon®
bruksløsning i 30 minutter. Skyll godt med rent vann.
Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med
Rely+On™ Virkon® bruksløsning. Virketid 30 minutter.
Ettertørk med våt klut.

Desinfeksjon av tekstiler 
Bløtlegg tekstilene i Rely+On™ Virkon® bruksløsning i
10 minutter. Følg deretter tekstilenes vaskeanvisning.

Materialpåvirkning 
Ingen negativ materielpåvirkning på plast, epoxy og rustfritt
stål. Begrensninger på mykmetaller og legeringer.

Anbefales ikke til desinfeksjon av endoskoper.
• Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.
• Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!Fareidentifikasjon
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

R37/38: Irriterer luftveiene og huden.
R41: Fare for alvorlig øyeskade.
R52: Skadelig for vannlevende organismer.

class=fr-draggableFare 
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
P501 Fjerning av containere til en søppelplass i henhold til lokal, regional og nasjonal lovgivning.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer