/Files/Images/cdc-wz3ijPHvL54-unsplash.jpg

HMS ved skadedyrbekjempelse

Når det kommer til HMS ved skadedyrbekjempelse for private hus- og hytteeiere så kan det starte ved å lese bruksanvisningen og faremerkingen. Med de enkle produktene skal det holde å følge instruksjoner som lovpålagt står på etiketten/emballasjen. Teksten på pesticider skal være på norsk.

Men ved noen type bekjempelser er det behov for verneutstyr eller sikring. Verneutstyr skal beskytte hud, øyne og luftveier mot skadelige virkninger av pesticider. Etikett og sikkerhetsdatablad gir opplysninger om hva slags verneutstyr som skal brukes. Aktuelt utstyr kan være hansker og åndedrettsvern. Verneutstyr bruk med ved arbeid med pesticider, men verneutstyr vil også kunne være aktuelt ved forebyggende arbeid og mekanisk bekjempelse. Det kan for eksempel være ved arbeid i høyden, ved bekjempelse med varme og kulde og ved bekjempelse av veps.

 

Ved håndtering og bruk av pesticider er det nødvendig å beskytte seg mot dråper, gasser og damper fra pesticidene i lufta man puster inn. Dette er veldig aktuelt ved bekjempelse av treborende insekter som borebiller og husbukk der det benyttes større mengder med insekticider som sprøytes på treverket som er angrepet. Da må man beskytte huden, øynene og luftveier. 

Filtrerende åndedrettsvern

Dette er filtermasker med undertrykk. Ved lungekraft trekkes lufta gjennom et filter og inn i maska. Det er viktig å finne ei maske som passer ansiktsformen slik at den gir god tetning. Har man skjegg eller mye rynker vil ikke maska bli tett. Vi har tre typer filtrerende masker:

• Helmasker med utskiftbare filter. Disse maskene gir god beskyttelse fordi de dekker hele ansiktet og gir god tetning. Ulempen er størrelsen, tyngden og at de dekker noe av synsfeltet.

• Halvmasker med utskiftbare filter. Disse dekker bare munn og nese. De er lettere å bære, men lekkasjer kan lett oppstå rundt nesa.

• Filtrerende halvmasker (engangsmasker). Her er selve maskekroppen filteret. De fleste er kun godkjent mot støv.

 

Valg av filter til åndedrettsvernet

Sikkerhetsdatabladets punkt nr. 8 opplyser om hvilken filtertype som skal benyttes. Oftest står det at man skal bruke et kombinasjonsfilter som består av gassfilter ”type A” og støvfilter ”klasse P2 ” (ofte framstilt som A/P2). Man bruker kombinasjonsfilter fordi lufta ofte inneholder skadedyrmiddel både i form av faste partikler, svevende væskedråper og gasser. I kombinasjonsfilteret blir lufta først renset for dråper og faste partikler i støvfilteret. Innenfor støvfilteret sitter gassfilteret, som renser for damper og gasser. Gassfiltre er inndelt i ulike typer med egen kodebokstav og farge. På side 13 i Arbeidstilsynets brosjyre ”Orientering om åndedrettsvern” finner du en tabell over de ulike farge- og bokstavkodene. Ved arbeid med skadedyrmidler er det gassfilter A som har brun farge som er mest aktuelt, fordi dette filteret egner seg mot visse organiske damper og gasser. Klassetall fås fra 1 til 3 hvorav klasse 1 har minst kapasitet og er lettest å bære. Et gassfilter skal alltid være merket med bokstavkoden og klassetallet, for eksempel: A1, A2 eller A3. Støvfiltre (partikkelfiltre) er et mekanisk filter som fungerer på samme måte som en sil. Filtrene deles inn i klassene P1, P2 og P3 etter filtreringseffektiviteten. P1 brukes kun dersom støvet er ufarlig. P2 beskytter mot støv med lav giftighet. P3 brukes når støvet inneholder giftige eller meget giftige partikler, kreftfremkallende eller radioaktive partikler, bakterier eller virus. Når det kommer til rengjøring av museekskrementer og musepest så holder det med klasse P1 og P2 åndedrettsvern.

Vern mot kjemikalieopptak gjennom huden

Huden er ikke en tett hinne. Mange stoffer kan tas opp gjennom huden og den må derfor dekkes til når den eksponeres for kjemikalier. Det viktig å benytte egnede hansker, klær, støvler og eventuelt hodeplagg. Sikkerhetsdatabladets punkt 8 gir informasjon om anbefalt verneutstyr. Gassfilter A (brun farge) er mest vanlig ved skadedyrmidler. Støvfilter klasse P3 beskytter mot giftig/meget giftig støv.

Ved sprøyting med skadedyrmidler bruker man normalt et kombinasjonsfilter for støv og gasser. Støvfiltre byttes når det blir tungt å puste. Gassfiltre bør helst byttes før man kjenner gasslukt.

 

Klær

Heldekkende arbeidstøy kan gi tilstrekkelig beskyttelse, men det vil imidlertid være en bedre løsning å ha en korttidskjeledress utenpå klærna. Da kan man kaste dressen om den blir tilsølt. Regntøy eller kjemikaliedress må benyttes hvis klærne raskt fuktes av pesticider. Under sprøytearbeidet bør en dessuten benytte gummistøvler.

 

Hansker

Vernehansker mot kjemikalier finnes i ulike utgaver, laget av en rekke forskjellige materialer. De ulike hanskene har forskjellig evne til å motstå gjennomtrengning av kjemikalier. Merk at ingen hansker er ugjennomtrengelige, det er bare et spørsmål om tid! Hansker er inndelt i klassene 1-6 avhengig av gjennomtrengningstid.

 

Vern av øynene og ansiktet

Ansiktsskjerm er aktuelt å bruke ved tilmåling av skadedyrmiddel. Ved bruk av helmaske er øynene beskyttet, men bruker man halvmaske må man i tillegg bruke vernebriller. Dersom et kjemikalie som er etsende eller som kan forårsake alvorlig øyeskade benyttes, skal det brukes heldekkende vernebriller. Utstyret skal være CE-merket. Husk dessuten å ha øye-skylleflaske tilgjengelig.

 

Vern ved ulikt forebyggende arbeid og bekjempelser

Skadedyr kan ha tilhold på mange forskjellige steder. Det kan for eksempel være at man skal montere fuglesikringsutstyr mange etasjer over bakken, åpning av vegger ved bruk av ulike elektriske sager og fjerning av vepsebol. Da er det viktig å hele tiden tenke sikkerhet. Aktuelt utstyr kan for eksempel være fallsikringssele, gode stiger/stillas, vernesko, vernebriller, hansker og birøkterutstyr.

 

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen gir deg hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare. De kan gi informasjon om hva som er giftig, hvilke symptomer man får og hvilken behandling som er nødvendig. Informasjonen kan for eksempel være i forbindelse med forgiftninger av planter, bær og sopp, giftige bitt og stikk, legemidler, kjemikalier og giftige gasser.

Giftinformasjonen har døgnåpen vakttelefon: 22 59 13 00

Relaterte artikler