Røykbehandling insektmiddel - FumiCyp

Varenr: 30008341

FumiCyp benyttes for røykbehandling. 12 tabletter à 50 gr. Kan benyttes i lagerbygninger, blind/krypkjellere, loft, containere, etc. Behandler effektivt alt volum røyken kommer i kontakt med og trenger inn i alle hulrom og sprekker.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Behandling av containere for diverse krypende og flygende insekter
- Behandling av stokkmaur i blindkjeller eller lave krypkjellere der det er vanskelig å komme til
- Behandling av loftsfluer på loft
- Behandling av skjeggkre i tomme lagerbygninger


FumiCup er et tørt pulverbasert produkt. Ved bruk fyller røyk hele lokalet og trenger inn i alle hulrom og sprekker. Etter 6 timer er lokalet behandlet. Beregnet til innendørs bruk. Unngå innånding av støv og/eller røyk. Selv om produktet er lovlig å selge i Norge er ikke Folkehelseinstituttet positive til bruk av disse typer produkter. FumiCup er et produkt som kan benyttes i spesielle situasjoner/saker og det forklares ytterligere under:


Røykrestene ventlileres ut etter behandling, det er ingen korrosjonsrisiko og kompatibel med aktuelle materialer. Behandlingen krever ingen personell til stede.
 


Aktive stoffer:
Talc (Mg3H2(Si03)4) 25-50%
Kaliumklorat 15%
Ammoniumklorid 10-20%
Cypermethrin 1-25%.

Holdbarhet:
Tørr og frostfri lagring, holdbarhet står på boksen.

Faresetninger:
H302 Farlig ved svelging
H332 Farlig ved innånding.
H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kunden: Jeg skal sette på : FumiCyp i mitt hus.
Må det tømmes for møbler tenker da også på sånn som gardiner osv.
Setter det lukt og evt.støvlag ?
- Kan sikkert være en mindre lukt.
- Tekstiler bør tømmes ja, da insekticidene setter seg i tekstiler. Men kommer ann på hva man skal bekjempe.

Men det du skal vite er at virkestoffene i røykbomber ikke er langvarige! Det skal dem ikke være i innendørsmiljøer - da mennesker over lengre tid vil bli utsatt for kjemikalier. Det er også viktig å vaske over synlige overflater etter bruk av røykbombe. F.eks benker, bord, etc. Samme med overflater man ellers tar på.

Alternativer