Rottegift / Musegift 5 kg Pasta puter - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008730

Rottegift / Musegift 5 kg OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE ELLER BØNDER SOM HAR GODKJENNELSE TIL GNAGERBEKJEMPELSE PÅ SPRØYTESERTIFIKATET. 

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Rottegift / Musegift 5 kg OBS! Denne åten kan kun selges til sertifiserte skadedyrbekjempere eller bønder som har godkjennelse til gnagerbekjempelse på egen eiendom på sprøytesertifikatet. 

 Godkjennelse sammen med id må fremlegges ved kjøp første gang av rottegift / musegift. Bønder som ikke har nødvendig godkjennelse, men kun har sprøytesertifikat kan ikke benytte dette produktet.
Ta kontakt med oss ved spørsmål på tlf.: 40 60 11 11.

Om produktet: 
Effektiv fra fjerde dag etter inntak. Rask åteaksept, høy smaklighet. Inneholder sporingspulver som gjør at avføringen blir selvlysende ved UV-lys. Muskil FLUO BF er et bruksklart pastaåte i enkelsposer på 15 g til kontroll av mus og rotter på alle utviklingsstadier. Det inneholder et svært kraftig virkestoff, brodifacoum som er et engangsvirkende, andregenerasjons antikougalerende virkestoff. Virkningsmekanismen sikrer at døde gnagere ikke vekker mistanke knyttet til åtet hos andre medlemmer av kolonien. Muskil FLUO BF rodenticid har følgende nyskapende og patenterte egenskaper:

- FLUO-NP teknologi: Takket være en fluoriserende pigmentteknologi (sporingspulver) kan åten enkelt oppdages også under dårlige lysforhold ved hjelp av en UV-lampe som denne: Skadedyrbutikken UV-lykt. Overvåkningen av både inntaket av åte og den mulige forflyttelsen fra åteplassen er viktige aspekter i matvareindustrien, varehus og zoo-tekniske bygninger, hvor det er viktig at åtene holdes inne i åtestasjonene. FLUO NP teknologien forenkler også identifiseringen av produktrester og gjør det mulig å avhende disse på egnet måte.
- PASTA PLUS ( European Patent # 1279334B1), en patentert formel som kombinerer en nøye balansert blanding av matvarekomponenter slik som melk, mel, sukker og fett beriket med korn som er spesielt smakfulle for gnagerarter som er nevt tidligere.
- Takket være den svært smakfulle utformingen har pastaåten mange bruksområder, og det kan brukes på områder med kraftig matvarekonkurranse slik som i matvareindustrien og i vare-/lagerhus, hoteller, restauranter, barer, osv. Produktet kan også brukes inne i kraftverk og transportmidler.
- MUSKIL FLUO BF inneholder et bitterstoff (Denatoniumbenzoat) som bidrar til å forhindre inntak hos mennesker.

 

Bruk:
Brukskategori: Godkjente skadedrbekjempere, bønder som har sprøytesertifikat med tilleggs bevis og andre personer med særskilt autorisasjon.

Bruksområde: Klar-til-bruk åte, til solide åtestasjoner som ikke kan åpnes av barn/kjærledyr (innendørs). Åte klar-til-bruk i solide og værbestandige åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr (utendørs rundt bygninger).

Bruksmengde og -hyppighet:
- Husmus innendørs og utendørs rundt bygninger
- Omfattende angrep: Opptil 50g åte per åtestasjon, med to meters avstand
- Begrenset angrep: Opptill 50g åte per åtestasjon, med 5 meters avstand-Brunrotte innendørs og utendørs rundt bygninger
- Omfattende angrep: Opptil 100g åte per åtestasjon med 5 meters avstand-Begrenset angrep: Opptil 100g åte per åtestasjon med 10 meters avstand

Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuell ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis.

Til utendørs bruk rundt bygninger: Beskytt åtet mot været. Plasser åtestasjonene på steder som ikke oversvømmes. Bytt ut åte som har blitt vått eller forurenset på grunn av jord. Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuelt ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis.


Faresetninger:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
S20/21 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
S37 Bruk egnede vernehansker.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Hvem tar jeg kontakt med for utvidet godkjenning?

Det er fylkesmannen som er ansvarlig for kurs, felleskjøpet kjører egne kurs.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008730.pdf
30008730.pdf 349 KB

Tilbehør

Alternativer