Rottegift - Kloakkblokker Gardentopp 10 kg - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008352

UTGÅTT!!!
Blokkene er på 100 g.
Aktivt virkestoff: Bromadialon.
10 kg eske.

Krever godkjenning for å kjøpe dette produktet! 

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Krever godkjenning for å kjøpe dette produktet!Sikkerhetssetninger 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Bruk vernehansker.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P401 Oppbevares adskilt fra næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør