x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Last ned skjema for angrerett.

Last ned skjema for angrerett

Når du kjøper produkter hos oss har du faktisk rett til å angre deg uten å begrunne det. Tanken er at du skal ha et sikkerhetsnett siden du ikke har hatt anledning til å undersøke varen skikkelig. Les mer om angrerett.
K
likk på nedlastingsbildet for å laste ned angrerettskjema.

Salgsbetingelser

Innledning: 

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett godkjent av Trygg E-handel. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. 
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse 
salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene 

Selger 
Firmanavn: Skadedyrbutikken AS
Kontaktadresse: Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefonnummer: +47 40 60 11 11
Organisasjonsnummer: 896 736 302
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

 Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

4. Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse 

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. 
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4 Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. 

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6

Angående tilbakebetaling, se punkt 17 i denne informasjonen.

7. Levering m.v. 

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. 
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen 

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett 

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. 
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten eller spørsmål om dette innen 14 dager etter at varen er motatt til Skadedyrbutikken AS, Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg, på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller telefon 40 60 11 11, og de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet.

Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. 
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

Angående tilbakebetaling, se punkt 17 i denne informasjonen.

10. Undersøkelse av varen 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

 Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8 Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev). Kontaktinformasjon om reklamasjon finner du nederst i vilkårene.

Angående tilbakebetaling, se punkt 17 i denne informasjonen.

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren 
oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som 
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. 
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Angående tilbakebetaling, se punkt 17 i denne informasjonen.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Angående tilbakebetaling, se punkt 17 i denne informasjonen.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelseav avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter 6 omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer. 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10 Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11

Angående tilbakebetaling, se punkt 17 i denne informasjonen.

15. Garanti 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

KLARNA AB håndterer Skadedyrbutikken AS sine personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. 
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Klarna AB behandler personopplysninger med omsorg. Behandlingen av disse opplysningene gjøres i sammenheng med tilbud og utførelse av Klarnas tjenester. I det følgende beskriver vi hvordan og til hvilke formål Klarna behandler personopplysninger, og ber deg derfor om å lese dette nøye.

Ved å bruke søknadsiden og gi informasjon, samtykker du til at Klarna elektronisk behandler personopplysninger, som kontaktinformasjon, for å behandle søknaden og utføre sine tjenester, administrere forretningsforbindelsen, samt for kommersielle og markedsføringsformål for egen del og for Klarnas spesielt utvalgte samarbeidspartnere. Opplysningene kan også brukes for statistisk analyse og forretningsutvikling, i svindelundersøkelser, samt for å følge gjeldende lover og forskrifter. Klarna kan utlevere opplysninger til andre selskaper i Klarna-gruppen, som også kan bruke denne informasjonen for de formål som er beskrevet her. Opplysningene kan også overføres utenfor EU/EØS-området til en stat som ikke har samme grad av beskyttelse av personopplysninger. Klarna verner om personopplysninger og vil etablere tilstrekkelige sikringstiltak for å beskytte opplysningene ved eventuelle slike overføringer.

Alle registrerte personer har rett til skriftlig å kreve å få tilgang til de opplysninger som gjelder dem. De har også rett til å korrigere slike opplysninger og til å velge ikke å motta ytterligere markedskommunikasjon. Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte Klarna på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

17. Tilbakebetaling

Når kan jeg vente min tilbakebetaling?
Tilbakebetalingen skjer innenfor 14 dager fra den dagen du sendte pakken i retur. Se mer informasjon under den betalingsmuligheten du har valgt. Har du betalt fakturaen din, vil Klarna kundeservice ta kontakt med deg og sørge for at du får refundert pengene. Klarna vil tilbakebetale beløp til samme konto som betalingen kom fra. Har du spørmål om vedrørende din faktura, ta kontakt med Klarna på telefon: 21 01 89 91 eller epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Du kan også besøke Klarna på www.klarna.com. Tilbakebetaling gjelder også der kunden hever kjøpet grunnet forsinkelser.

Har du betalt med Faktura Bedrift og fått faktura direkte fra Skadedyrbutikken AS ta kontakt med Regnskapsconsult AS Nedre Torvgate 4, Postboks 47, 2801 Gjøvik, på telefon 61 14 50 00 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. så får du kreditnota på hele eller deler av beløpet.

18. Konfliktløsning 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

19. Kontakt

Firmanavn: Skadedyrbutikken AS
Kontaktadresse: Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefonnummer: +47 40 60 11 11
Organisasjonsnummer: 896 736 302

NOTER
1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 
2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren 
(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 
3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir 
belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
4.Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens 
hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår 
utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 
5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 
6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 
1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 
7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast 
utsalgssted (angrerettloven).
8. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 
10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 
11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 
12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
13. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Manuell bestilling

Har du problemer med å få bestilt på nettbutikken?

Her kan du skrive inn en manuell bestilling og få tilsendt faktura. Du betaler fast fraktpris på kr. 69,- + fakturagebyr på kr. 69,- Ved manuell bestilling kan det bli gjennomført en kredittsjekk.

E-post: bestilling@skadedyrbutikken.no

Fields marked with * are required

Frakt/levering:

Skadedyrbutikken.no har fastpriser på frakt. Bestillinger har en fraktkostnad på kr. 69,- og sendes med Bring (inkl pakkesporing på SMS). Bestiller du før kl. 12.00 på hverdager blir varene sendt ut samme dag og det vil kun ta noen få virkedager før du har de i postkassen eller på nærmeste postkontor. I spesielt travle perioder eller helligdager kan det ta noen lengre tid før varene blir plukket. 

Leveransevilkår:

Alle ordre fra Skadedyrbutikken.no blir sendt ut med Bring om ikke annet ikke er avtalt. Normal leveringstid vil være mellom 2 og 3 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. Vi tar forbehold om noe lengre leveringstid i perioder der Skadedyrbutikken.no eller Bring har mye trafikk.

For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr på kr 150,- for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken. Uavhentede varer omfattes normalt ikke av angreretten. Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Skadedyrbutikken AS inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Opplysninger gitt i nettbutikken:

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller du som kunde kommer opp som ikke kredittverdig. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

EE-avfall:

Alle virksomheter som importerer og/eller produserer elektriske og elektroniske produkter plikter å være medlem i returselskap godkjent av Miljødirektoratet. Skadedyrbutikken AS er medlem av Eurovironment, som er et godkjent returselskap for alle typer elektronikk. Skadedyrbutikken AS har produsentansvar i henhold til avfallsforskriften med innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Eurovironment ivaretar SkadedyrButikken AS sine forpliktelser overfor myndighetene.

 

Support:

Hos Skadedyrbutikken.no er det viktigste at kunden er fornøyd. Derfor garanterer Skadedyrbutikken.no for kvaliteten på produktene. Vi besvarer personlig spørsmål fra kunder på e-post innen 48 timer (virkedager) fra hendvendelsen er motatt. Gjelder kun henvendelser som dreier seg om faktiske kjøp og bestillinger.

Garanti:

Når du kjøper produkter fra Skadedyrbutikken.no, har du garanti og rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov. Vi garanterer at produktene vi selger er av kvalitet og fungerer i henhold til opplyst informasjon på nettbutikken. I Skadedyrbutikken.no har vi også en servicegaranti ovenfor våre kunder der tilgjengelighet er prioritert.

Reklamasjon:

SkadedyrButikken er sertifisert igjennom Trygg E-handel. Sertifiserte nettbutikker er forpliktet til å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, samt følge Forbrukertvistutvalgets beslutninger. Kunden har rett til å reklamere på en vare om denne ikke har de egenskaper som er avtalt eller ikke holder alminnelig god stand, samt eller er i strid med norsk lov. Dersom produktet som er kjøpt har en feil eller mangel så dekker SkadedyrButikken eventuelle fraktkostnader. 

Dersom ikke Skadedyrbutikken.no har tilsvarende produkt som kunden reklamerer på lagerført kan kunden velge seg et annet produkt til tilsvarende pris. Dersom ikke kunden har henvendt seg til oss innen en uke, blir varene kreditert. 

Alle henvendelser ved support, garanti og reklamasjon rettes til: 

SkadedyrButikken AS
Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Telefon: 40 60 11 11

 

 

 

Bytting og retur av varer kjøpt i Skadedyrbutikken.no:

Når du handler på http:www.skadedyrbutikken.no har du alltid 14 dagers bytte- og returrett. For at du skal kunne returnere et produkt til oss, må produktet være i tilsvarende stand og mengde som du mottok fra oss. Originalemballasje og merkelapper må være med i returforsendelsen. Ved retur betaler du selv for returporto. Gjelder returen en reklamasjon, eller at vi har sendt feil vare, betaler vi selvfølgelig returportoen. 

Du vil motta en e-post fra oss når returen har ankommet oss.

Ved retur er det kunden som har ansvaret for risiko ved frakten.

Reklamasjon:

Dersom det oppdages feil eller mangler på et produkt kjøpt gjennom Skadedyrbutikken.no må kjøper innen rimelig tid gi ossbeskjed om dette. Produktet sendes kostnadsfritt tilbake og nytt produkt vil bli sendt. Kunden må ta kontakt med Skadedyrbutikken.no for å få tilsendt ferdig frankert returseddel eller eske.

Angrerett:

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp forbruker foretar i Skadedyrbutikken.no. Dersom det følger med et angrerettskjema sammen med produktene, er angreretten på 14 dager. Dersom det ikke foreligger et slikt skjema sammen varene, er angreretten utvidet til 3 måneder. I denne perioden kan du uten forpliktelser sende tilbake varene du har mottatt. Legg likevel merke til følgende utdrag fra angrerettloven:

-Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Andrerettloven § 6, punkt e).-Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skylder uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukeren side (jf. Angrerettloven § 12, punkt a).-Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).Ved bruk av angrerett kan ikke produktene være brukt eller skadet.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

 

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.